Rabu, 19 Maret 2014

TEMBUNG DASANAMA

1. Abang : abrit, ambranang, dhadhu, jingga, merah, rekta.
2. Alas : jenggala, wana, wanadri.
3. Anak : atmaja, putra, siwi, sunu, suta, tanaya, weka, yoga.
4. Angin : bayu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung.
5. Ati : driya, galuh, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya.
6. Awak : angga, badan, raga.
7. Banyu : her, tirta, warih.
8. Bapak : rama, sudarma, sudarmi, yasadarma, yayah.
9. Bledheg : bajra, erawati, gelap, gludhug, grah, guntur, gurnita, peter, thathit.
10. Bodho : blilu, dama, jugul, kumprung, mudha, pengung, pingging, pinggung.
11. Bumi : bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, jagad, kisma, mandhala, pratiwi, pratala.
12. Buta : asura, danuja, diyu, ditya, denawa, yaksa, kelana, raseksa, wil.
13. Dalan : dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, ratan, sopana.
14. Dewa : apsara, bathara, dewata, hyang, jawata, sura, widadara.
15. Gajah : asti, dipa, dipangga, diradha, esthi, liman.
16. Gawe : kardi, karya, karti, yasa.
17. Geni : agni, api, apyu, brama, dahana, latu, pawaka.
18. Getih : ludira, rah, rudhira.
19. Gunung : aldaka, ancala, ardi, bukita, diri, meru, parwata, prabata, redi, wukir.
20. Ibu : biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi.
21. Ireng : cemeng, langking, kresna, jlitheng.
22. Iwak : matswa, mina, ulam.
23. Jaran : aswa, kapal, kuda, swa, titihan, turangga, undhakan, wajik.
24. Jeneng : asma, jejuluk, parab, sambat, rum-rum, wewangi.
25. Kali : bengawan, loh, narmada.
26. Kanca : kanthi, rewang, rowang.
27. Kaya : kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha, yayah.
28. Kebo : maesa, misa, mundhing.
29. Kembang : kusuma, padma, puspita, sekar.
30. Kethek : juris, kapi, munyuk, palwaka, pragosa, rewanda, wanara, wre.
31. Kraton : dhatulaya. kadhaton, kadhatun, pura, puri.
32. Kuning : jenar, kapuranta, pita.
33. Lanang : jaler, jalu, kakung, priya.
34. Langit : akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat.
35. Lintang : kartika, sasa, sudama, tranggana, wintang.
36. Macan : mong, sardula, singa.
37. Mangan : boga, bukti, dhahar, madhang, nadhah, nedha.
38. Manuk : kaga, kukila, paksi, peksi.
39. Manungsa : jalma, jana, janma, manus, nara, wong.
40. Mata : aksi, eksi, mripat, pandulu, netra, wong.
41. Mati : antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, mancal donya, murud, padhem, palastra, pralaya, pralena, seda, tinggal donya.
42. Mayit : bangke, jisim, kunarpa, kuwanda, wangke, sawa.
43. Misuwur : kajanapriya, kajuwara, kaloka, kasub, kawarti, kasusra, kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontab.
44. Omah : graha, griya, panti, wisma, yasa.
45. Panah : astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra
46. Pandhita :ajar, dwija, dwijawara, maharsi, mahayeksi, muni, resi, suyati, wiku, wipra, yogiswara.
47. Perang : bandayuda, jurit, laga, pupuh, rana, yuda.
48. Pinter : guna, lebda, limpad, nimpuna, putus, wasis, widigda, widura, wignya.
49. Putih : dwala, pingul, seta.
50. Ratu : aji, buminata, bumipala, bumipati, dhatu, katong, naradipa, naradipati, narpa, narpati, narendra, nareswara, nata, pamasa, parameswara, raja, sri, sribupati.
51. Rembulan : badra, basanta, candra, lek, sasadhara, sasangka, sasi, sitoresmi, sitengsu, wulan.
52. Segara : ernawa, jalanidhi, jaladri, laut, samodra, tasik, udaya.
53. Sedhih : dhuhkita, kingkin, margiyuh, rimang, rudah, rudhatin, rudhatos, rudhita, sungkawa, susah, tikbra, turidha, wigena, ngenes.
54. Senapati : breyapati, hulubalang, narawara, senapatya.
55. Sirah : kumba, murda, mustaka, ulu, utamangga.
56. Slamet : basuki, raharja, rahayu, swasta, sugeng, yuwana, widada.
57. Srengenge : arka, aruna, bagskara, bagaspati, baskara, dewangkara, pradangga, raditya, radite, rawi, surya, we.
58. Ula : naga, sarpa, sawer, taksaka.
59. Wadon : dayinta, dyah, gini, juwita, kusuma, putri, retna, rini, wanita, wanodya, widowati.
60. Weruh : anon, myat, prika, udani, uning, uninga, upiksa, wikan, wrin.SUMBER : Inti Sari, BASA JAWA PEPAK, terbitan LINTAS MEDIA, Jombang.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar